Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 61  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Szkoła Podstawowa nr 61  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp61.krakow.pl

Szkoła Podstawowa nr 61  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Telefon: +48 126580921
E-mail: sp61krakow@poczta.onet.pl
Adres korespondencyjny: ul. Popławskiego 17, 30-818 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sp61.krakow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:  10.05.2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   24.05.2015 r.

Strona internetowa www.sp61.krakow.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły Podstawowej nr 61 Marszałka Józefa Piłsudskiego,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły Podstawowej nr 61 Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W  Szkole Podstawowej nr 61  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Pani Natasza Tchórz, e-mail: natasza.tchorz@sp61.krakow.pl Tel.  +48 126580921 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Skip to content